Prišteta pokojninska doba

Zavarovalni dobi zavarovancev, ki so jo prebili v delovnem razmerju ali drugem delu, na podlagi katerega so bili obvezno zavarovani, kot zavarovanci s telesno okvaro najmanj 70%, vojaški invalidi od I. do VI. skupine, civilni invalidi vojne od I. do VI. skupine, slepi, gluhi, oboleli za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in nevro-mišičnimi boleznimi in za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo ter ekstrapiramidalnimi obolenji, se za pridobitev in odmero pravic prišteje ena četrtina dobe dejanskega zavarovanja. Zavarovancem se zniža za upokojitev potrebna starost za eno leto za vsaka štiri leta, prebita v zavarovanju. Pri osebah z zanesljivo diagnozo multiple skleroze bo izvedenec po pregledu medicinske dokumentacije za začetek bolezni upošteval tisti datum, ko so bili prvič zabeleženi bolezni ustrezajoči simptomi in znaki.

  • Potrebno je oddati vlogo na ZPIZ. Obenem je potrebno predložiti tudi zdravniške izvide, kjer so opisane težave ter diagnoza (v primeru predložitve kopij izvidov, jih mora overiti osebni zdravnik s podpisom in štampiljko ali jih overi notar).

Parkirna karta za invalidne osebe

Zaradi same narave bolezni pacientu z MS pripada parkirna karta za invalide. Pacient jo lahko pridobi neglede na stopnjo prizadetosti. 

  • Potrebno je pridobiti potrdilo izbranega zdravnika, ki potrjuje, da je pacient opravičen do parkirne karte. (Obrazec lahko najdete na spletni strani Združenja multiple skleroze Slovenija)
  • Potrebno je izpolniti vlogo za parkirno karto za invalidne osebe (Tudi ta obrazec najdete na spletni strani Združenja multiple skleroze Slovenija)
  • Za izdelavo parkirne karte za invalide potrebujete tudi dve fotografiji v velikosti 35 x 45 mm.

Vlogo in potrdilo izbranega zdravnika oddate na upravni enoti.

Na parkirno mesto za invalide sme parkirati lastniki parkirne karte, ki lahko vozijo motorno vozilo. Prav tako tudi spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo, ki sama ne more ali ne sme voziti motornega vozila. Karto je potrebno za čas parkiranja vozila, namestiti na vidno mesto, na levi notranji strani vetrobranskega stekla.

3 pomembne pravice pacientov z MS

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Z invalidsko kartico ugodnosti za invalide lahko invalidi v državah EU uveljavljajo različne ugodnosti in komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah. Kartica je namenjena: slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju in posameznikom z drugimi vrstami invalidnosti.

Upravičenci do invalidske kartice ugodnosti

Invalidsko kartico ugodnosti lahko pridobi vsak invalid, ki je pridobil status ali pravice na podlagi invalidnosti skladno s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, področje vojnih invalidov, družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb ter predpisov s področja izobraževanje in usposabljanje otrok ter mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju oz. usmerjanju otrok s posebnimi potrebami kot otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, gluhoslepi otroci, gibalno ovirani otroci in otroci z več motnjami.

Prav tako so do invalidske kartice ugodnosti upravičeni posamezniki z odločbo o telesni okvari. Upravičeni so tisti, ki imajo najmanj 90% telesne okvare zaradi izgube vida ali najmanj 70% telesne okvare zaradi izgube sluha ali druge osebe s priznano najmanj 80% telesno okvaro, če se seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70% po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kartico pa bodo lahko pridobile tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila in invalidi po predpisih drugih držav članic Evropske unije. Dokazila o invalidnosti ali telesni okvari, ki jih lahko upravna enota pridobi po uradni dolžnosti, jih vlagatelju ni treba prilagati.

Kaj pridobim z EU kartico ugodnosti za invalida

S kartico lahko upravičenci uveljavljate različne ugodnosti in komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.Vzpostavljena je spletna baza ugodnosti in mobilna aplikacija, ki bo ponujala nabor ugodnosti, ponujenih s strani različnih komercialnih ponudnikov.
Aktualne ugodnosti so predstavljene na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si , kje je objavljena baza ugodnosti. Na njej je mogoče poiskati podatke po vrsti ugodnosti in krajih. Informacija o ugodnosti se izpiše z osnovnimi podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas, telefonska številka, višina popusta, itd…Uporabniki imajo možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije. Mobilno aplikacijo lahko uporabniki poiščejo pod naslovom: »INVALIDSKA KARTICA«

Za pridobitev EU kartice za invalida potrebujete:

  • Izpolnjeno zahtevo za pridobitev kartice, ki jo oddate na upravni enote(obrazec lahko najdete na spletni strani Združenja multiple skleroze Slovenija),
  • Odločbo o invalidnosti ali telesni okvari,
  • Fotografijo velikosti 35 mm x 45 mm.

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.