Če pri osebi z MS bolezen napreduje in je motena posameznikova samostojnost, je pomoč slej kot prej zelo dobrodošla ali ne celo nujna. Zato je dobro, da so osebe z MS seznanjene s pravico do osebne asistence. 

Kaj je osebna asistenca?

Osebna asistenca je izbor storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam, sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram posameznega uporabnika oziroma uporabnice.

Kdo je upravičen do osebne asistence?

Ne glede na dohodek in premoženje je do osebne asistence upravičena oseba, ki:

  • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • je državljan/-ka Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec/-ka, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  • je star/-a od 18 do 65 let;
  • živi ali bi želel/-a živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.
PRAVICA DO OSEBNE ASISTENCE

Kje se odda vloga in kakšen je postopek pridobitve osebne asistence?

Vloga se odda na pristojnem Centru za socialno delo, kjer nato strokovna komisija odloči o odobritvi ali zavrnitvi vloge, številu ur in vsebini. Nato oseba z MS, ki ji je bila vloga odobrena, sama ali skupaj s svojim zakonitim zastopnikom in z izvajalcem osebne asistence pripravi izvedbeni načrt. Gre za pisni dogovor o storitvah osebne asistence. Ta načrt vsebuje opredelitev vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent, izbiro enega ali več osebnih asistentov, terminski plan izvajanja osebne asistence ter pravice in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalca. Podpisani izvedbeni načrt izvajalec pošlje krajevno pristojnemu Centru za socialno delo.

Več informacij o osebni asistenci je dostopnih na povezavi: https://www.gov.si/teme/osebna-asistenca/

Kako mi bo osebni asistent v pomoč?

Zelo pomembno je dobro napisati izvedbeni načrt, saj se s tem definirajo naloge, ki jih bo osebni asistent opravljal. Vsaka oseba z MS naj po odobritvi vloge dobro premisli, katera so tista dnevna opravila, ki ji predstavljajo največ težav. Pri tem ji lahko pomagajo tudi sorodniki, da se kakšen od vidikov pomoči ne pozabi. Seveda so opravila, ki predstavljajo osebi z MS težavo, močno odvisne od vsakega posameznika in tudi od okolja, v katerem živi (npr. oddaljenost od sorodnikov, trgovine, zdravnika, potreba po transportu, pomoč pri kuhanju, pospravljanju itd.). Zelo dobro je, da je osebni asistent seznanjen s potrebami in omejitvami osebe z MS. Pomembni vidiki, ki naj jih oseba z MS izpostavi, če so seveda prisotni, so predvsem utrudljivost, da osebni asistent točno ve, kako načrtovati določene aktivnosti, kdaj je potreben počitek, da razume, da je lahko npr. vroče okolje težava za osebe z MS, da je potrebno pri načrtovanju aktivnosti upoštevati tudi urinsko urgenco in podobno. Je pa to seveda tudi stvar časa in učenja, zato je potrebno nekoliko strpnosti. Lahko jim pojasnite naravo bolezni, mogoče jim lahko tudi predlagate, da si o bolezni preberejo sami. Tako je potem sodelovanje z osebnim asistentom mnogo boljše in sta oba udeleženca zadovoljna. 

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.